Page 11 - Annual snji_Neat
P. 11
www.snjinter.com รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีการจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำากับ ดูแลกิจการ การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ ที่กำากับดูแล เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่รอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอ รวมจำานวน 4 ครั้ง โดย พิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินของบริษัท ความเพียงพอและความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการทำางาน แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 3. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำาหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี ต่อคณะกรรมการบริษัท 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอ 5. สอบทานการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำารายการดังกล่าว เป็นไปตาม แนวทางข้อกำาหนดของกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทันเวลา 6. เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบ บัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดำาเนินงานของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด(มหาชน) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในอย่าง เพียงพอ และมีรายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็น ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 009 AW 1 annual S&J 2013 Thai.indd 9 3/27/14 11:16 AM
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16