Page 12 - Annual snji_Neat
P. 12
www.snjinter.com รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอน เตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 7 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง พร้อมเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วม ประชุม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำาคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1. พิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยให้จัดทำาคู่มือ “แผนรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ” 2. พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การติดตามนโยบายการทำา Natural hedge ของบริษัท และถ้ามีส่วน ต่างเกิดขึ้นก็จะทำา Forward Contract ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 3. พิจารณาความเสี่ยงจาก พรบ. ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดย การใช้ INTERNET และการใช้ลิขสิทธิ์ Software 4. พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินจากการลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้บริษัทมีการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการทำาธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำาหนด และดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 010 AW 1 annual S&J 2013 Thai.indd 10 3/27/14 11:16 AM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17