Page 18 - Annual snji_Neat
P. 18
www.snjinter.com นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ • เอส แอนด์ เจ จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับความสวยงามให้ตรงเวลา ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก • เอส แอนด์ เจ จะเคารพและรับผิดชอบต่อโลก สังคม และลูกค้า ค่านิยมหลัก เอส แอนด์ เจ V มีวิสัยทัศน์ การคิดและมองไปข้างหน้า A มีความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากความคิดสู่การปฏิบัติ L มีความเป็นผู้นำา การมีความกล้าที่จะคิด ที่จะนำา ที่จะตาม และยอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียน U มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การทำางานเป็นทีมและร่วมแรงร่วมใจให้งานบรรลุผลสำาเร็จ E มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ลูกค้า และสังคม พันธกิจ สร้างสรรค์ เสริมสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน บุคคลากรให้รักและเชี่ยวชาญ พัฒนากระบวนการธุรกิจให้มี ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในงานที่ทำาและมีคุณภาพชีวิต กิจกรรมอันเป็นประโยชน์และ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม ที่ดียิ่งขึ้น เป้าหมายระยะยาว การบรรลุ “World Best Buying Experience In Beauty Business” • สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาสัมผัสกับบริษัท เอส แอนด์ เจ 016 AW 1 annual S&J 2013 Thai.indd 16 3/27/14 11:16 AM
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23