Page 11 - E-Book CSR
P. 11
โครงสร้างคณะท�างาน CSR กรรมการผู้จัดการ นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการ CSR ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ คณะกรรมการนโยบาย บทบาทหน้าที่ คณะอนุกรรมการ บทบาทหน้าที่ พล.ร.อ.อภิชาต เพ็งศรีทอง • ก�าหนดนโยบายและวางแผน ฝ่ายวิชาการ • น�านโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ นางทองสุข อุปถัมภากุล งานระยะยาว ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยตีกุล สังคมไปปฏิบัติและขยายไปยังผู้ นางสุธัญญา สุมะนา • มอบนโยบายและให้ค�าแนะน�า คุณณัฏฐ์พิชยา กิจธ�ารงวรกุล เกี่ยวข้อง นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ การก�ากับดูแลกิจกรรม คุณวีณา นาทะสิริ • ขับเคลื่อน สรุปรายงานและเผยแพร่ นางรุจาภา ศรีสุรางค์ • พิจารณาอนุมัติแผนและ คุณสมคิด ฟุ้งเหล็ง ข้อมูลต่อสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วน งบประมาณด�าเนินงาน เสียที่เกี่ยวข้อง • ประชุมเพื่อทบทวนและติดตาม ฝ่ายกิจกรรม • ประชุมเพื่อประเมินผล และติด ผลการด�าเนินกิจกรรมในแต่ละ คุณกฤตชัย สายทอง ตามผลการด�าเนินกิจกรรมประจ�า ไตรมาส คุณณัฐกานต์ ชิวค้า เดือน คุณกิติกา กิ่งทอง • สานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน คุณสุดารัตน์ ธนสารผดุงกิจ เสีย(พนักงานลูกค้า/คู่ค้าชุมชน คุณสุณีย์ จงเจริญจิตต์ โรงเรียน ภาครัฐ) • ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ฝ่ายประเมินผลและประชาสัมพันธ์ ก�าหนดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วน คุณอรอนงค์ งามไพบูลย์สมบัติ ได้ส่วนเสีย คุณสุนทรีย์ นามสวน คุณศศิธร พรสวัสดิ์ โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 11 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 11 3/25/14 12:08 AM
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16