Page 12 - E-Book CSR
P. 12
  ทั้งนี้บริษัทฯมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คณะกรรมการนโยบาย และคณะอนุกรรมการดังนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการนโยบาย   คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ    1. เป็นหัวหน้างานระดับบริหารที่ถูกคัดเลือกจากคณะ    1. เป็นหัวหน้างานระดับแผนก /หน่วย ที่ผู้บริหาร     กรรมการบริษัท      มีความเห็นชอบ   2. ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี   2. ด�ารงต�าแหน่งคราวละ1ปี   3. สามารถเข้าร่วมประชุมตามวาระที่ก�าหนด   3. สามารถเข้าร่วมและด�าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย     (ไตรมาส ละ 1ครั้ง)   นอกจากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท�าให้ การด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน  ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานความรับผิด ชอบต่อสังคมขึ้น ภายใต้การดูแลของหน่วยงานพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังรูป ส่วนงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม/สิ่งแวดล้อม HRD TRAINNIG DEVELOPMENT CSR OJT ภายในองค์กร ภายนอก & IN-HOUSE SYSTEM (พนักงาน) องค์กร PUBLIC TRAINING (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 12 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 12 3/25/14 12:03 AM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17