Page 13 - E-Book CSR
P. 13
การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  ระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ได้มุ่งมั่นวาง ด้านผู้บริโภค บริษัทฯ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดย รากฐานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตระหนัก การคิดค้นสูตรที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมากขึ้น เพื่อตอบ อยู่เสมอว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่เป็น สนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นความปลอดภัยในการใช้ เพียงการสร้างผลก�าไรเท่านั้น แต่เป็นการด�าเนินการที่รับ งาน ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านฉลากและสื่อที่เพียงพอต่อ ผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสังคมอย่างเหมาะสม การตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านชุมชน บริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า สังคมเป็นสุของค์กรก็เป็นสุข สนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนตามหลัก การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯให้ความส�าคัญกับ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก องค์กรอย่างมีความสุข และด้วยการด�าเนินธุรกิจที่เคารพต่อ องค์กร โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ กฎหมายยึดถือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้าน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด้านลูกค้า/คู่ค้า บริษัทฯ จริยธรรมคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงเป็นแรง ยึดหลักจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม ผลักดันให้บริษัทฯเติบโตและเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และตรวจสอบได้ ด้านพนักงาน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานแรงงานไทยมีการว่าจ้างและปฎิบัติต่อ แรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามาท�างาน ในองค์กรมีการก�าหนด หน้าที่ในการท�างานอย่างเหมาะสม โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 13 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 13 3/25/14 12:08 AM
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18