Page 14 - E-Book CSR
P. 14
CSR ACTIVITIES Environment Community เน้นกิจกรรมการสร้างจิตสำานึกขององค์กรในการ เน้นกิจกรรมการปลูกจิตสำานึกของการเสียสละ การแทน ปฏิบัติงานตลอดสาย Supplychain ที่อาจส่งผลกระทบ คุณแผ่นดิน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการอยู่ร่วมกัน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ ในสังคมได้แก่ โครงการส่งเสริมวิชาชีพแก่คนในชุมชน ภายนอกองค์กรได้แก่ โครงการปลูกป่า โครงการอนุรักษ์ โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนรอบชุมชน พลังงาน โครงการบำาบัดน้ำาเสีย โครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการฟื้นฟู ผู้ป่วย โครงการคัดแยกขยะ Green Industry มะเร็ง โครงการช่วยเหลือสัตว์(ช้าง) โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และการบริจาคแก่มูลนิธิต่างๆ Work Place Market Place เน้นกิจกรรมการดูแลพนักงานทั้งในด้านคุณภาพงานและ เน้นกิจกรรมการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพชีวิต ด้านคุณภาพงาน ใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ Class Room และ Non Class room ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มยอดขายและกำาไร ใช้กระบวนการพัฒนาด้วย Happy Workplace โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 14 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 14 3/25/14 12:03 AM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19