Page 15 - E-Book CSR
P. 15
5. การระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณา จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการตลอด Supply Chain บริษัทฯ มีแนวทางในการวางแผนและดำาเนินกิจกรรม และการดำาเนินงานของบริษัททั้งผลกระทบโดยตรงและ เพื่อสังคมอย่างเป็นระบบโดยใส่ใจถึงผลที่ตามมา โดยอ้อมรวมไปถึงการประสานผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น (Outcome) จากการดำาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยใช้แนวทาง ระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง จากการ การวางนโยบายและแนวทางการตัดสินใจให้สอดคล้องกับ วิเคราะห์และจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การจัด ตามหลักการ CSR-DIW 26000 พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ของ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจเรียงตามลำาดับ บริษัทจึงต้องพิจารณาถึง ความต้องการ(Need) ความสนใจ ความสำาคัญและผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นประกอบด้วย (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ผู้บริโภค ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 15 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 15 3/25/14 12:08 AM
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20