Page 16 - E-Book CSR
P. 16
การเชื่อมโยงความต้องการและการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ผู้บริโภค - คุณภาพและความ - การสำารวจความต้อง - คิดค้น นวัตกรรมการ - นวัตกรรมใหม่ๆด้าน ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การของผู้บริโภค ผลิตเครื่องสำาอางที่ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ในราคาที่เป็นธรรม - การรับข้อร้องเรียน มาจากธรรมชาติ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น เช่น - รับรู้และเข้าใจข้อมูล ผ่านทางลูกค้า - ควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด การใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง ผลิตให้เป็นไปตาม มะหาด ข้าวหอมนิล ถูกต้อง มาตรฐาน ตะไคร้ ฟักข้าว ฯลฯ - เพิ่มช่องทางการเข้า ถึงข้อมูลการใช้ ผลิตภัณฑ์ ผู้มีส่วนได้ ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ส่วนเสีย ลูกค้า - ความพึงพอใจในคุณภาพ - การนำาเสนอสินค้าใน - พัฒนาผลิตภัณฑ์และ - ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน ของสินค้าและการบริการ รูปแบบใหม่ๆ บริการให้ตรงตามความ คุณภาพและการพัฒนา - กระบวนการผลิตที่เป็น - การสำารวจความพึงพอใจ ต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์จากลูกค้าทั้งใน มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของลูกค้า - สร้างเครือข่ายใน ประเทศ/ต่างประเทศ - การจัดทำาโครงการ CSR กระบวนการผลิตที่เป็น - ได้รับรางวัลดีเด่น มิตรกับสิ่งแวดล้อม CSR AWARD โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 16 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 16 3/25/14 12:04 AM
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21