Page 17 - E-Book CSR
P. 17
ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ พนักงาน 1.สวัสดิการและค่า - การสำารวจความคิด - ใช้หลักสิทธิมนุษยชน - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตอบแทน เห็นของพนักงาน และการปฏิบัติต่อ แรงงานไทย (มรท. 8001) 2.ความมั่นคงและก้าวหน้า - การประชุมกรรมการ แรงงานอย่างเป็น - ได้รับรางวัลนวัตกรรมดี 3.คุณภาพชีวิต สวัสดิการ ธรรม เด่นของเครือสหพัฒน์ 4.การพัฒนาความรู้และ - การรับข้อร้องเรียน - การพัฒนาคุณภาพ - ได้รับรางวัลการพัฒนาฝีมือ ทักษะ ชีวิตของพนักงานโดย แรงงานดีเด่น จากกรม ใช้หลักการ พัฒนาฝีมือแรงงาน Happy Workplace เขตภาคตะวันออก - การพัฒนาความรู้/ ทักษะของพนักงาน ทั้งในด้านHard side และ Soft side ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ คู่ค้า - การทำาธุรกิจแบบ - การประชุมแลก - มีนโยบายการเป็น - มีการคัดเลือกและประเมิน ยุติธรรมโปร่งใส เปลี่ยนข้อคิดเห็น พันธมิตรทางธุรกิจ Supplier อย่างเป็นธรรม - การให้คำาปรึกษา - การพัฒนาและเรียนรู้ กับคู่ค้า และโปร่งใส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน - มีข้อตกลงที่ยุติธรรม - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ในการทำาการค้า เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกัน - มีการพัฒนาคู่ค้าให้ สามารถทำาธุรกิจ ร่วมกัน ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ชุมชน 1. ส่งเสริมอาชีพและสร้าง - สำารวจและรับฟัง สนับสนุนกิจกรรมการ - สนับสนุนทุนแก่โรงเรียน รายได้แกคนในชุมชน ความคิดเห็นของ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 5 โรงเรียน 2. ดูแลสังคมและสิ่ง คนในชุมชน เยาวชนในชุมชน - เด็กเข้าร่วมโครงการค่าย แวดล้อมโดยรอบชุมชน - จัดกิจกรรมพบปะ เด็ก -จัดค่ายเยาวชน เยาวชน > 200 คน/ปี 3. สนับสนุนกิจกรรมของ ชุมชน / โรงเรียน โรงเรียน-ส่งเสริมการศึกษา - เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ชุมชน สุขภาพผู้สูงวัยของ 4. พัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข ในโรงเรียนของชุมชน โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 17 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 17 3/26/14 10:03 AM
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22