Page 18 - E-Book CSR
P. 18
6. แนวทางการ กำากับดูแลองค์กร การประเมินความสอดคล้องตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง (CSR DIW) ประเด็น ความสอดคล้อง แนวปฎิบัติ 1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 22 ข้อ 100% • กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย ข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 12 ข้อ 100% • จัดทำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมตั้งแต่ ระดับบริหารจนถึงระดับพนักงาน • การปลูกฝังความคิดด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เริ่มงาน ผ่านการปฐมนิเทศ (จรรยาบรรณพนักงาน กลไกการ ร้องทุกข์) 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น 38ข้อ 100% • การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากล ธรรม ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางาน (การไม่เลือก ปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก) • การให้ความคุ้มครองทางสังคม (การจ่ายค่าจ้าง ค่า ตอบแทน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน) • การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการ ทำางาน โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 18 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 18 3/25/14 12:04 AM
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23