Page 4 - E-Book CSR
P. 4
บริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจต้องเกิดจากการที่ เรามีคนดีในองค์กรช่วยกันผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพโดยทุกกระบวนการ หรือกิจกรรมที่กระทำาพนักงานทุกคนต้องมีจิตสานึกและมีส่วน ร่วมในการรับผิดชอบดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดีทั้งภายใน ภายนอกองค์กรอย่างมุ่งมั่นจริงใจ นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 1. กรรมการผู้จัดการ สารจากผู้บริหาร ปัจจุบันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate ทุกภาคส่วน ภายใต้หลักจริยธรรม และการกำากับดูแลที่ดี Social Responsibility) ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระการ เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ดำาเนินงานที่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำาเนิน ทั้งนี้ได้กำาหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ ธุรกิจดังจะเห็นได้จากแนวคิดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีหน้าที่ที่จะต้อง อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้กำาหนด ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับภาระหน้าที่ของ ประเด็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจ ผนวกเอาเรื่อง CSR ไว้ในวาระการดำาเนินงานของกิจการ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแล และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ - สังคมที่ สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่องค์กรจัดทำาขึ้นได้คำานึง ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน และจากการฟื้นตัวของ ถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อ เศรษฐกิจโลกใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำาให้ทั่วโลกหันกลับมา ประเด็นหลักทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม โดย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้าน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบ เชื่อมโยงสอดประสานเพื่อสร้างประโยชน์และประสิทธิภาพ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ของทุนทางสังคมทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ เอส แอนด์ เจฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรมีบทบาทเกี่ยวข้อง จึงได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่มีการใส่ใจดูแลรักษา กับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมร่วมกัน โดยสามารถสรุปเป็น สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ประเด็นหลักๆ ดังนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำารงไว้ซึ่งการเป็นบรรษัทภิบาลโดยยึดมั่น ในการดำาเนินกิจการที่คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 4 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 4 3/25/14 12:02 AM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9