Page 5 - E-Book CSR
P. 5
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งเน้นการมองหาโอกาสและช่องทางในการ บริษัทฯ ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ สร้างธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและพัฒนา ประชากรในชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงวัยให้มี ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างยอดขายและก�าไรโดยมีกระบวน สุขภาพที่ดีโดยประสานงานกับภาครัฐจัดให้มีบริการ การจัดการภายในท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็น สาธารณสุขอย่างทั่วถึงส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาของคน ระบบตลอดสาย Supply chain ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณ ในชุมชนโดยจัดให้มีการสอนวิธีการท�าน�้ายาล้างจานเพื่อ ภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคควบคู่ไปกับ ให้คนในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และจัดสรรงบประมาณ การดูแลและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก บางส่วนแก่โรงเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ กระบวนการท�างานภายในไม่ให้ออกไปสู่สังคมและสิ่งแวด เยาวชนที่อยู่รอบชุมชนเพื่อร่วมสร้างเยาวชนให้มีการศึกษา ล้อมภายนอก ท�าให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ดีมีการประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งนี้รวมไป ที่มีรากฐานมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ถึงกระบวนการพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้มีความรู้ความ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม สามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนว คุณภาพประสิทธิภาพมีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน คิดหลัก ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้ หลักการของ Happy Workplace หรือความสุข 8 ประการ ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรม การความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ( CSR ) ซึ่งประกอบไป บริษัทฯ ค�านึงถึงการดูแลและใส่ใจในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น ด้วยคณะกรรมการนโยบายและคณะอนุกรรมการซึ่งมีหน้าที่ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะมีระบบควบคุมดูแล ในการส�ารวจหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ปริมาณน�้าและความเพียงพอของน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนเพื่อก�าหนดกิจกรรมและ ตลอดจนมีการดูแลปริมาณน�้าเสียที่ถูกปล่อยออกจาก ตัวชี้วัดในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการผลิตให้ผ่านกระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้อง ที่สอดคล้องและส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความ เพื่อให้มั่นใจว่าน�้าเสียที่ปล่อยออกไปเป็นน�้าที่อยู่ในค่า ส�าเร็จอย่างยั่งยืน ควบคุมสามารถหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กร ส่วนในด้าน การอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้น การรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานด้าน การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์กระบวนการ ท�างานในสาย Supply chain ที่อาจส่งผลต่อปริมาณการใช้ พลังงานที่มากเกินไปและเป็นการช่วยลดจ�านวนการปล่อย ก๊าซ CO2 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 5 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 5 3/25/14 12:07 AM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10