Page 8 - E-Book CSR
P. 8
• การสร้างแนวคิดการบริหาร มำปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร ท�ำงำน /บริกำร เพื่อสร้ำง ควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ จัดการเชิงกลยุทธ์ - TEAM WORK ในปี 2556 เป็นปีแรกที่บริษัทฯได้น�ำระบบ HR Trans- พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีควำมเชื่อมั่น formation เข้ำมำใช้งำนโดยมีเครื่องมือส�ำคัญคือระบบ PMS มีควำมไว้วำงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำงจริงใจเพื่อ (Performance Management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือ ให้งำนขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด ด้วยกำรรับ ที่ช่วยท�ำให้เกิดกำรทบทวนระบบโครงสร้ำงต่ำงๆ ในองค์กร ฟังและเคำรพในคุณค่ำของควำมคิดที่แตกต่ำงของบุคคล โดยเฉพำะโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ที่จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรท�ำงำนด้ำน 2. การทบทวน KPI ขององค์กร / หน่วยงาน ทรัพยำกรบุคคลอันจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทำง ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยทำงธุรกิจและสำมำรถ ธุรกิจผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ใช้เป็นตัวชี้วัดศักยภำพในกำรท�ำงำนของบุคคลำกรหน่วย ที่เชื่อมโยงวิธีกำรท�ำงำนตั้งแต่กำรทบทวนวิสัยทัศน์องค์กร งำนและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้จำกกำรประเมิน กำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ กำรก�ำหนดเป้ำหมำยหรือตัวชี้ สถำนกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอกโดยรวมของบริษัทฯ วัดหลักที่จะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำยในเชิงธุรกิจขององค์กร ตลอดจนกำรปฎิบัติงำนของหน่วยงำนสำมำรถก�ำหนด แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรประจ�ำปีโดยพิจำรณำควำมรู้/ ทั้งนี้มีกำรก�ำหนดพฤติกรรมกำรท�ำงำนในลักษณะที่มุ่ง ควำมส�ำเร็จองค์รวม โดยมีกำรท�ำงำนในรูปแบบของ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนเพื่อตอบสนองต่อควำมส�ำเร็จ ของธุรกิจและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำแบ่งออก Cross Functional มำกกว่ำกำรท�ำงำนรูปแบบเดิมที่มุ่ง เฉพำะควำมส�ำเร็จของหน่วยงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ เป็นหมวดใหญ่ๆ 4 หมวด ได้แก่ หมวดความรู้พื้นฐาน หมวดคุณภาพ หมวดการจัดการ และ หมวดความปลอดภัย ซึ่งมีอัตรำส่วน 10: 30: 20: 40 นั่นหมำยควำมว่ำ บริษัทฯ 1. การทบทวนและก�าหนดพฤติกรรมหลัก ให้ควำมส�ำคัญกับหมวดคุณภำพที่เน้นกำรพัฒนำปรับปรุง (CORE COMPETENCY) ที่จ�ำเป็นต่อกำรบรรลุผล กระบวนกำรท�ำงำนในกำรสร้ำงสินค้ำที่ดีมีคุณภำพ เพื่อตอบ ส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กรประกอบด้วยพฤติกรรม สนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และหมวดควำมปลอดภัย หลักที่จ�ำเป็น 3 ข้อคือ ที่มุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย - COMMIT TO SUCCESS นั่นหมำยถึง กำรให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพชีวิตของ พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อผลส�ำเร็จของ พนักงำนนั่นเอง กำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นสิ่งที่ องค์กรโดยรวม และยังหมำยถึงกำรรักษำค�ำมั่นสัญญำ ใน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรงำนเชิงรุกเพื่อให้กำรท�ำงำนบรรลุผล เพรำะพนักงำนเปรียบเสมือนเป็นกุญแที่ไขน�ำทำงให้องค์กรไปสู่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมส�ำเร็จ กิจกรรมในกำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำน - CUSTOMER FOCUS นอกจำกกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ ควำมปลอดภัย (OHSAS 18001) แล้ว บริษัทฯ ยังยึดหลัก ลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดสำยSupplchain ปฏิบัติตำมแนวทำง Happy Workplace ของ ส.ส.ส ที่มุ่งเน้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนของลูกค้ำ แล้วน�ำ กำรดูแลคุณภำพชีวิตของ พนักงำนใน 8 ด้ำนอย่ำงเป็นระบบ โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ 8 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 8 3/25/14 12:02 AM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13