Page 9 - E-Book CSR
P. 9
3. กรอบ การรายงาน รายงานความยั่งยืนของบริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�าขึ้นตาม ผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้การศึกษาปัจจัย หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในระดับรวม ที่มีลักษณะการ ผลกระทบทางธุรกิจ ปัจจัยผลกระทบทางด้านจริยธรรมรวม รายงานแบบผสมผสาน ระหว่างกรอบการรายงานของ ไปถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ CSR-DIW 26000 ที่มุ่งเน้นหลักการแสดงความรับผิดชอบ น�ามาวิเคราะห์ ศึกษา และก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ทิศทาง ต่อสังคม การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่มีการ การด�าเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น�า แสดงผลการด�าเนินงานด้วยกรอบตัวชี้วัดของ GRI ทั้งนี้ ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีต่อ ในการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2556 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ มาจัดล�าดับความส�าคัญโดย ของบริษัท เอส แอนด์ เจฯ เป็นรายงานฉบับแรกที่จัดท�า ประเมินทั้งในด้านโอกาสและผลกระทบที่จะเกิด เพื่อน�ามา แยกออกมาจากรายงานประจ�าปี เพื่อให้รายงานมีเนื้อหา ก�าหนดกิจกรรมที่จะต้องด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ เด็นปัญหา และเป้าประสงค์ที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนา โปร่งใสซึ่งนับเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการ อย่างยั่งยืนและสุดท้ายก็ได้มีการประเมินผลในแต่ละ กิจกรรมเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารนโยบาย หรือกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการว่ามีความสอดคล้องต่อผลลัพธ์ กรอบการด�าเนินงาน แนวปฏิบัติและผลการด�าเนินงาน ขององค์กรหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบ ต่อสังคมของบริษัท ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดสาระส�าคัญของเนื้อหาโดย พิจารณาตามหลักการสารัตภาพ (Materiality) การเลือก ประเด็นด้านความยั่งยืน (Aspect) และตัวชี้วัดการด�าเนิน งานที่มีนัยส�าคัญ (Significant) และเกี่ยวเนื่องกับองค์กร (Relevant) ซึ่งเป้าหมายในการจัดท�ารายงาน บริษัทฯ มีการ วาง Roadmap ของการจัดท�ารายงานไว้โดยในปี 2013-2015 จะเป็นในลักษณะมุ่งกระบวนการ CSR AWARD & GRI และ ในปี 2016 เป็นต้นไปจะเป็นการจัดท�ารายงานในลักษณะ มุ่งผลการด�าเนินงาน SET SUSTAINABILITY INDEX โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 9 csr_2556_thai_1-46_edit1.indd 9 3/25/14 12:07 AM
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14