S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

รายละเอียด

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสำเร็จรูป
 อัตราที่รับ  2 ตำแหน่ง
 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1.ตรวจติดตามสำเร็จรูปที่เข้าสู่ระบบการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจนการเคลื่อนย้ายจนถึงการขนส่งให้ลูกค้า
2. รับคำร้องเรียนลูกค้า และติดตามหาสาเหตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ จนถึง ขยายถึงสินค้าอื่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,เคมีอุตสาหกรม
 2.มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป


Copyright © 2013. All Rights Reserved.