S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

รายละเอียด

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 อัตราที่รับ  2 ตำแหน่ง
 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 - วางเป้าหมายการผลิตตามประเภทที่รับผิดชอบ
 - ติดตารมความก้าวหน้าเป้าหมายการผลิตประจำวัน
 - จัดทำแผนความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 - ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขแผนงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรายเดือน
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2.ระเอียดรอบคอบ,มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง,มีทักษะด้านการคำนวน มีเทคนิคในการติดตามงาน
 3.มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 4.มีประสบการณ์การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 1-2 ปี


Copyright © 2013. All Rights Reserved.