S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

รายละเอียด

 ตำแหน่ง  ผู้ช่วย/ผู้จัดการแผนกเคมี
 อัตราที่รับ  1 ตำแหน่ง
 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 จัดการและประเมินผลการจัดการ กระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าทางเคมี ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า กำหนดแผน แนวทาง และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลและประสานงานในการควบคุมคุณภาพ สามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า ควบคุมดูแล ดัดแปลง พัฒนาและพิสูจน์ความถูกต้องวิธีทดสอบ เพื่อยืนยันวิธีนั้นเหมาะสมกับการใช้งาน ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆของระบบคุณภาพ การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน และระบบให้เหมาะสมกับนโยบายและเป้าหมาย ควบคุมดูแลการดำเนินการของห้องปฎิบัติการเคมี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในตำแหน่งผู้จัดการด้านวิชาการ ร่วมกำหนดวิธีการทดสอบในสินค้าผลิตขึ้นใหม่ และสินค้าปรับสูตร ร่วมทำการทบทวน พิสูจน์ความถูกต้องของกระบวนการล้างและฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขา เคมี
 2.ประสบการณ์ การบริหารงานด้านคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป


Copyright © 2013. All Rights Reserved.